Subscribe via RSS Feed

قالب

2014 بخش AWT:

حرفه ای, اماتور, زنان, جوانان (18-) و کارشناسی ارشد (45+) با یک بخش فرعی از اساتید: استادان بزرگ (55+).
 
شرکت کنندگان در بهترین 4 دادن در 2014 تور موج آمریکا در شمارش نهایی برندگان کلی حساب. امتیاز خواهد شد در هر صورت با برنده نمره حداکثر امتیاز تعلق می گیرد. برندگان خواهد شد در هر رویداد منحصر به فرد تعلق می گیرد و قهرمان تور کلی خواهد شد در این مراسم پس از تور آخر در مائوئی اعلام. امتیاز به شرح زیر اهدا خواهد شد: