Subscribe via RSS Feed

David Troup

David Troup

David Troup
ԴԻՎԻԶԻՈՆԻ: Սիրող & Գիտությունների դոկտոր
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ: AWT Maui
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ: Xensr
AGE: 45
Հայրենի քաղաքը: Green Bay, Wisconsin
Originally ԻՑ:
Սիրված ՔԱՅԼ: Not going on the rocks
Սիրված SPoT: Two Rivers, Wi
ՏԱՐԻ Հողմասահք: 34
Բնաբան: Go big or go home