Subscribe via RSS Feed

Xavier Ferla

Xavier Ferlet

Xavier Ferla
SAIL SỐ: GBR- 451
PHÂN: Bậc thầy , Công thức – Slalom
TÀI TRỢ: Mạn phải, Neilpryde, Boardwise, 101 Lướt Thể thao.
TUỔI: 46
Quê hương: Santa Clarita – CA
ĐẦU TỪ: Nantes – Pháp
YÊU THÍCH SPOT: Vịnh San Francisco, Berkeley, Belmont Shore.
NĂM lướt ván: 36