Subscribe via RSS Feed

Yossy Solomon

Yossy Solomon

 
Yossy Solomon
หมวด: มือสมัครเล่น
กิจกรรมจดทะเบียน: คาร์ลอซาน
ผู้สนับสนุน: SoloSports
อายุ: 40
บ้านเกิด: ประเทศอิสราเอล, Moshav amatz
เดิมมาจาก: ประเทศอิสราเอล, amatz Mashav
MOVE FAVORITE: สายอากาศ
SPOT FAVORITE: ซานคาร์ลอ - สถานที่ที่ดีที่สุดในโลก
ปีขึ้นไปวินเซิร์ฟ: 27
คำขวัญ: ไม่ต้องกังวลจะมีความสุข