Subscribe via RSS Feed

Ryan Allderman

Ryan Allderman

Ryan Allderman
PHÂN: Amateur
ĐĂNG KÝ SỰ KIỆN: Pistol sông
TÀI TRỢ: Không ai
TUỔI: Không quá già để học cách backloop
Quê hương: Vancouver, Canada
ĐẦU TỪ: Thành phố Cape Town
YÊU THÍCH MOVE: Cưỡi sóng
YÊU THÍCH SPOT: Thành phố Cape Town
NĂM lướt ván: Nhiều hơn lần lượt dưới của tôi sẽ đề nghị
Phương châm: Phải đi, đó là gió.