Subscribe via RSS Feed

Cammarota Giampaolo

Giampaolo Cammarota

 
Cammarota Giampaolo
หมวด: โท, มือสมัครเล่น
กิจกรรมจดทะเบียน: Hookipa
ผู้สนับสนุน: ฮอตเมา Sails
อายุ: 49
บ้านเกิด: Kuau
เดิมมาจาก: อิตาลี
MOVE FAVORITE: เริ่มต้นหาด, แม้ว่าบางครั้งฉัน **** ขึ้น
SPOT FAVORITE: ฝั่งตะวันตก
ปีขึ้นไปวินเซิร์ฟ: อายเกินกว่าที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับทักษะของฉันที่จะบอก
คำขวัญ: ชีวิตสั้นเกินไปที่จะทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน