Subscribe via RSS Feed

Dwight գուշակել

Dwight Bode

Dwight գուշակել
ԴԻՎԻԶԻՈՆԻ: Սիրող, Grand Masters
ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ: Ատրճանակ River
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ: Self, ride Hot Sails
AGE: 56
Հայրենի քաղաքը: Jackson, Wy./ Brookings, Or.
Originally ԻՑ: California
Սիրված ՔԱՅԼ: Whatever feels good
Սիրված SPoT: The cape, Kuau, & the Seven Sisters- Ցածր
ՏԱՐԻ Հողմասահք: 32
Բնաբան: What’s the edge if you haven’t been over it?