Subscribe via RSS Feed

Arnie ter Schure از

Arnie Ter Schure


Arnout “Arnie” منوده Schure
بخش: طرفدار مردان
رویدادهای ثبت شده: سانتا کروز, تپانچه
حامیان: چهار نفره بین المللی, گویا Windsurfing, دانشکده Boardsports
AGE: 39
HOMETOWN: سان ماتئو, CA
در اصل از: هلند
MOVE های مورد علاقه: من می تونی نفس من برای نگه داشتن 3 ثانیه در زیر آب
SPOT های مورد علاقه: تفنگ ساچمه ای
سال های WINDSURFING: 26
شعار: من فکر کردم من برای یک مسابقه غواصی را امضا کرد!!!???