Subscribe via RSS Feed

Clip nhanh chóng bởi AWT Rider Morgan Noireaux

[ 0 ] Tháng Bảy 22, 2013 |

Kiểm tra Morgan rip một số sóng nhỏ ở Cape Sebastian, trong chuyến đi của ông đến Oregon cho sông Pistol sóng Bash. Điều kiện không sử thi, nhưng ông quản lý để làm cho nó trông khá tốt.


Category: Pistol River Wave Bash, Rider Videos, Videos

Comments are closed.