Subscribe via RSS Feed

Kai Katchadourian trên Waddell

[ 0 ] Tháng Tư 15, 2012 |

Chúng tôi ngồi xuống với lướt thuyền buồm huyền thoại Kai Katchadourian để nói về các sự kiện sắp tới tại Waddell Creek. Xem những gì ông đã nói.

Thể loại: Santa Cruz Classic, Stoke Videos, Video

Đóng cửa.